Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gümüşhane İl Halk Kütüphanesine 1 adet yeme içme otomatı konulması işinin 3 yıllığına kiraya verilmesi işi

GÜMÜŞHANE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

İhale Makamı : Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İşin Adı                       :Gümüşhane İl Halk Kütüphanesine 1 adet yeme içme otomatı konulması işinin 3 yıllığına kiraya verilmesi

İşin Yapılacağı Yer    :Merkez/GÜMÜŞHANE

İhale Tarihi                :15.12.2020 Salı günü Saat: 10:00

İhale Şekli                  : 2886 Devlet İhale Kanunun 51(g) Maddesine Göre Pazarlık Usulü

İhale Yeri                   : Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Oltan Bey Mahallesi Müze Sokak 

                                      No:39 Merkez / Gümüşhane                

                                  

1) İşin Konusu            :Gümüşhane İl Halk Kütüphanesine 1 adet yeme içme otomatı konulması işinin 3 yıllığına kiraya verilmesi işi

 

 

2) Muhammen Bedel             : 76,85 TL/ay*1=76,85 TL*36 ay=2.766,67 TL

 

3) İşletme Süresi                   :Sözleşme tarihinden itibaren üç (3) yıllık olarak kiraya verilecek olup, Kira artış oranı; Her yıl Devlet İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) oranında artırılacaktır.

 

4) İşin Yapılma Yeri              :Gümüşhane İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

5) İhale Tarih ve Saati          :15.12.2020 Salı günü Saat: 10:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer    :Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Oltan Bey Mahallesi Müze

                                                  Sokak No:1 Merkez/ Gümüşhane

 

7) İhale Usulü                        :2886 Devlet İhale Kanunun 51(g) Maddesine Göre Pazarlık Usulü

8) İhale Dosyasının Görülebileceği Yer:Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Oltan Bey

Mahallesi Müze Sokak No:39 Merkez/ Gümüşhane

 

 

9) İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

 

A-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi (2020 yılında alınmış)

b) Türkiye'de tebligat için adres beyanı vermesi (2020 yılında alınmış)

c) Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (2020 yılında alınmış)

d) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2020 yılında alınmış)

d1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2020 yılında alınmış)

d2)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2020 yılında alınmış)

d3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d1) veya (d2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

e) İstekliler adına vekâleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (2020 yılında alınmış)

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

g) İhale ilan tarihinden sonra vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

h) İhale ilan tarihinden sonra SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,e,g,h,j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermesi zorunludur.

B- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;

a) Zarfa konulacak belgeler:

a1) Teklif Mektubu

a2) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli sureti

a3) Noter tasdikli İmza sirküleri.

a4)Vekaleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdiklivekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

a5) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi, (Ortak Girişim Beyannamesi noter tasdikli olması zorunludur.)

 

10) Bütün bu belgeler dış zarfın içine konularak ihale tarih ve saatine kadar Gümüşhane İl Kültür ve Turizm MüdürlüğüOltanbey Mahallesi Müze Sokak No:39 Merkez/Gümüşhane adresine imza karşılığında vermiş olacaklardır.

 

11) İhaleye istekli firmalar işe ait şartname ve sözleşmeyi Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Oltanbey Mahallesi Müze Sokak No:39 Merkez/Gümüşhane görebileceklerdir.

 

12) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

13) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

İLAN OLUNUR

 

27/11/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi Almak İçin İrtibat: Tlf: 0456 213 34 73 /Fax: 0456 213 59 80 

İhale İlanı.docx