Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Müdürlüğün Tarihçesi

 
  Kurum personeli(Adem bey).jpg


14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı birleştirilerek “Kültür ve Turizm Bakanlığı” adını almıştır. Söz konusu KHK ile Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurulmuştur.


24.01.1989 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 354 sayılı KHK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adı değiştirilerek “Kültür Bakanlığı" ve "Turizm Bakanlığı" olarak ayrı iki bakanlık haline getirilmiştir.  Bu KHK ile Gümüşhane İl Kültür ve Gümüşhane İl Turizm Müdürlükleri de ayrı ayrı kurulmuştur.

29.04.2003 tarih ve 25093 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4848 sayılı “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ile Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı tekrar birleştirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı kurulmuştur. Bu Kanun ile de daha önce ayrılmış olan İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri birleştirilerek, Gümüşhane  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü teşkilatı kurulmuştur.

Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  2011 yılına kadar Hükümet Konağında hizmet vermiş o yıldan itibaren Oltanbey Mahallesi, Müze Evleri Sokak. NO:39 Gümüşhane Kültür Merkezi binasında hizmetlerini devam ettirmeye başlamıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10.07.2018 tarih ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1. Nolu Kararnamesi ile kurulmuştur. 


Amacımız

 

Bu Kanunun amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görevlerimiz

Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak; yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar dışındaki asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunmak,

c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak,

ç) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,

d) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek,

e) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,

f) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,

g) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.