Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

GÜMÜŞHANE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ “HİZMET STANDARTLARI”

SIRA

NO

HİZMETİN

ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

DEFİNE ARAMA

İŞLERİ

 

   Müracaat dilekçesine;

1- Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayındırlık  Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tesviye münhanili haritası veya krokisi,

2- Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,

3- Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,

4- Define aranacak yer sahipli ise, gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakat name, tüzelkişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı, eklenir.

     Define aranacak yer yi geçemez.

5 SAAT

2

BANDROL ALIMI


1- Eser veya fonograf veya süreli olmayan yayın, (adı, dili, yapım yılı ve benzeri)
2- Çoğaltım yapan tüzel kişi ve/veya ithalat yapılıyorsa ithalatçı firma,
3- Çoğaltım sayısı,
4- Talep edilen bandrol sayısı,
5- Devralınan veya kullanım yetkisi verilen haklar, kapsamı ve süreleri, ile ilgili
    bilgileri ve gerekli görülen diğer bilgileri içermesi ve beyan edilen bu bilgilerin  eksik veya yanlış olması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun  üstlenildiğinin belirtilmesi zorunludur.

1 gün

3

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım

Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Projeler için istenecek belgeler
1- Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
2- Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor,
3- 9 x boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve        çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,
4- Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,
5- Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
6- Kanuni tebligat adresi, istenir.
Proje yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.

    Proje uygulamaları için istenecek belgeler
1- Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor,
2- 9 x . boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,
3- Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı,
4- Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,
5- Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı Rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi,
6- Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
7- Kanuni tebligat adresi, istenir.
Proje uygulaması yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.

1 GÜN

4

Yeni Seyahat Acentesi

 Kuruluşu Başvuru Belgeleri

 

  Seyahat acentesi işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler

1- Başvuru dilekçesi,

2- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı,

3-Acente unvanının kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça verilen yazı,

4- Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acenteliği faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesi,

5- İmzaya yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi,

6- Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin nüfus kayıt sureti ve adlî sicil belgesi,

7-Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,

8-Seyahat acentesinin, 35 inci maddede belirtilen personeline ait belge, nüfus kayıt sureti, sosyal güvenlik kurumundan alınacak yeni tarihli çalışma belgesi,

9-   Ek-1’de yer alan acente unvanına ilişkin taahhütname,

10- Ek-2’de yer alan sahip ve temsile yetkili kişilere ilişkin taahhütname,

11- 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı makbuzunun aslı.

1 GÜN

5

     YATIRIM BELGESİ TALEBİ

     Yatırımcı TarafındanTurizm Yatırım Belgesi Talebi Öncesinde

1-Arazi Tahsisi,

2-Halihazır haritalarının yaptırılması ve onaylattırılması,

3-İmar Planının yaptırılması ve Onaylattırılması,

4-Yatırımın Projelendirilmesi.

     Yatırımı Belgesi Taleplerinde: Aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış örnekleri ile Bakanlığa / İl Müdürlüğüne başvurulur.

1-a) Başvuru dilekçesi,

2- Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, finansmanı ve pazarlaması gibi bilgileri içeren rapor,

3- Yatırımın Bakanlık' ça uygun görülerek belgelendirildiği şekilde yapılacağına ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususa ilişkin noter onaylı taahhütname,

4- Tapu ve/veya kiralama, izin, irtifak hakları gibi ayni hakları gösterir belge ve/veya belgeler ile ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı ve/veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen sözleşmeye dayalı muvafakat name,

5- Talebin şirket adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza sirküleri, isim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge,

6- Türü, yöresi, büyüklüğü veya konumu gibi nedenlerle, özellik arz eden yatırımların, Bakanlık' ça gerekli görüldüğü durumlarda bu özelliklerini genel olarak yansıtan uygun ölçekte fikir projesi, fikir maketi ve/veya referans kişi veya kuruluşlardan alınan görüş yazısı.

1 GÜN

      Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yeri ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ                                                   İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İsim    :   Hüseyin ATEŞ                                                  İsim       : Ali ARIKAN
Unvan : İl Kültür ve Turizm Müdürü                                Unvan    : Vali Yardımcısı
Adres  : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü                           Adres     : Valilik Binası Kat: 2
             Oltanbey Mah.Müze Sokak No:39                    Tel./ Fax : 0 456 213 15 10
             Gümüşhane Kültür Merkezi                               
Tel./Fax: 0 456 213 34 73 – 213 59 80                        
e-posta : huseyin.ates@kulturturizm.gov.tr