Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gümüşhane İli Halk Oyunları

GÜMÜŞHANE İLİ HALK OYUNLARI

Folklor, bir toplumun sanatını, gelenek ve göreneklerini,alışkanlıklarını,törelerini, yaşayış biçimini inceleyen ve elde edilen bilgileri tasnif eden,dünyadaki diğer topluluklarla karşılaştıran bilimdir.Folklor, halk hayatının veya kültürünün ilmidir. Halk bilgisi manasına gelir. Manevi kültür ürünlerimizin toplamıdır.Folklor alanına girecek olayların temel özelliği gelenek yoluyla zaman ve mekân içinde nesilden nesile geçmiş olmasıdır. Bu geçiş sırasında ‘Ya ustadan çırağa, ya babadan oğula, ya da kulaktan kulağa’ şeklinde bir yol izler. Folklorumuzun öğelerini oluşturan halk oyunlarımızda ise düğün törenleri sırasında ve icra edilen seyirlik oyunlarımızda ortak bir yaşantının paylaşıldığını, bir olayın, yaşanan bir coğrafyanın tasvirini, insanımızın hoşgörüsünü, misafirperverliğini ve kahramanlığını görmek mümkündür. Gümüşhane, halk oyunları yönünden zengin bir ildir. Bu zenginliğin temelinde özellikle coğrafi konumun etkisi büyüktür. Her bölgenin kendine özgü karakteristikleri bulunduğu gibi bölgelerin kendi içerisindeki yerleşim birimlerinde de ayrı oyun zenginliklerine rastlanmaktadır. Gümüşhane yöresi bu konuda tipik bir örnektir. Çeşitli alanlarda görülmekte olan geçiş özelliğini bu alanda da görmek mümkündür. Ancak bütün bu kültürel değerler yeni bir sentezin sonucu olarak Gümüşhane’ye has kimliğe bürünmüştür. Gümüşhane’mizde var olan her türlü gelenek, görenek, el sanatları, nişan, düğün, halk oyunları artık sadece bize aittir.
Var olan bu zengin halk oyunlarımızın tespitini yapmak, derlemek ve tanıtımını yapmak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yaptırılan alan araştırmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı folklor araştırmacısı Oktay Yılmaz tarafından alanda yapılan çalışmalar neticesinde aşağıya çıkartılan halk oyunlarımızın tespiti ve tescili yapılmıştır.
Kaynakça:
Gümüşhane Valiliği
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Gümüşhane Gezi Rehberi

GÜMÜŞHANE HALK OYUNLARI ÜZERİNE GENEL TESPİTLER(2018).docx